You cannot see this page without javascript.

방문을 환영합니다.

 

등록신청서 제출 : 신청인주소지 관할 보훈()

 

 

 

 

 

요건확인 의뢰 : 보훈()군본부, 경찰청,연금공단 등

 

 

 

 

 

요건확인 통보 : 군본부, 경찰청, 연금공단 등국가보훈처

 

 

 

 

 

보훈심사 의뢰 : 국가보훈처보훈심사위원회

 

 

 

 

 

심의결과 통보 : 보훈심사위원회해당 보훈()

 

 

 

 

 

행 정 처 분 : 보훈()신청인(대상자)